Design a site like this with WordPress.com
Get started

Վարժություններ

1. Դո՛ւրս գրել անկախ դերբայները (նաև հոլովված ձևերը),որոշե՛լ խոնարհումը (ե, ա) և կազմությունը (պարզ, ածանցավոր)։ 1) Գիլլիի եղեգնուտներում շրջելիս երեսունական թվականներին ես էլ եմ հանդիպել հավալուսնի բների։ Լողալով շարժվող մի կղզյակի վրա եղեգների և ջրային բույսերի անճոռնի կույտեր կային, որոնց վրա ես տեսա այդ թռչուններին՝ անշարժ նստած, ահագին կտուցները հնարավորին չափ ներս քաշած և ծայրերը հենած …

Կենսոլորտի պահպանումը

1. Ի՞նչ դեր ունեն կենսաբանական ռեսուրսները: Կենսաբանական ռեսուրսներ։ Յուրաքանչյուր բուսատեսակ և կենդանատեսակ ունի բնության մեջ իր դերը և նշանակությունը: Կենսաբանական ռեսուրսները դա բույսերից և կենդանիներից արտադրված նյութերն են, որոնք օգտագործում են որպես հումք՝ օրինակ սննդի, մորթու, կաշվի, դեղագործության և այլքի: Այդ ռեսուրսները նաև օգտագործվում են սննդի, կաշվի և մորթեղենի արտադրության մեջ, կան կենդանատեսակներ, որոնցով կազմակերպվում …