Design a site like this with WordPress.com
Get started

Saying goodbye

I think that high school has an important role in our lives. The first time when I came to this school I was surprised and very satisfied. It was the first time I changed my surrounding people and met new ones. It was not easy for me, because I had a lot of friends in …

Advantages and disadvantages of exams

Every day we spend our time learning some interesting facts it is very important for our development and life. Sometimes we need to take some exams to know our preparation and intelligence level. By taking exams we can find a good job when we have a high level of education, we can make a lot …

Փերիի ամանորյա նվերը

Հեղինակ՝ Էմիլի Փոուլսոն Թարգմանություն անգլերենից Երկու տղա խաղում էին միասին, երբ փերին հայտնվեց նրանց դիմաց և ասաց․- Ինձ ուղարկել են այստեղ, որ ձեզ Նոր տարվա նվերներ տամ։Նա յուրաքանչյուրին հանձնեց մի փաթեթ, և մի ակնթարթում անհետացավ:Կառլը և Ֆիլիպը բացեցին փաթեթները և տեսան երկու գեղեցիկ գիրք,սպիտակ էջերով՝ մաքուր ու ճերմակ, ինչպես առաջին ձյունը, դրանց վրա ոչինչ չկար …