Design a site like this with WordPress.com
Get started

Exercise

1. What is your hobby? 2. When did you live last year? 3. Why are you late? 4. How many lessons do you have? 5. Who is that man at the door? 6. When do you go to the club? 7. How did you feel yesterday? 8. How old is your sister? 9. Why are …

Vocabulary on cooking

Words Boil-եռացնել Melt - հալվել Spread-տարածել Layer-շերտ Roll out-գրդնակել Fry - տապակել Peel - կեղև Whip- հարել Taste-համտեսել Cut-կտրել Chop- մանրացնել Slice-կտոր Grate - քերել Add - ավելացնել Pour- լցնել Pinch - համեմել Steam- գոլորշի Grill - խորովել Roast - տապակել Stir-խառնել Weigh- քաշ Drainer- մաղիչ Pot- կաթսա To peel - կեղևազրկել Rolling pin- գրդնակ …

Վահան Տերյան «Տխրություն»

Սահուն քայլերով, աննշմար, որպես քնքուշ մութի թև,Մի ըստվեր անցավ ծաղիկ ու կանաչ մեղմիվ շոյելով.Իրիկնաժամին թփերն օրորող հովի պես թեթևՄի ուրու անցավ, մի գունատ աղջիկ ճերմակ շորերով...Արձակ դաշտերի ամայության մեջ նա մեղմ շշնջաց,Կարծես թե սիրո քնքուշ խոսք ասաց նիրհող դաշտերին.—Ծաղիկների մեջ այդ անուրջ կույսի շշուկը մնացԵվ ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին... 1. Վերլուծության նպատակը …