Design a site like this with WordPress.com
Get started

Who I am

Hi! My name is Marina, but i like when my friends call me Mar or Marin. I am studying in MSKH high school. This school is so big and beautiful, here pupils are so kind and friendly.. I have many dreams but the major is going abroad for studying. I want to travel all the …

Թարգմանություն հայերենից անգլերեն

Today i heard how one of my colleagues was Laughing At the other one, because he has come to work on public transport, not with his own car. And a little later, the same colleague was asking the lender to postopne the day of his rent. Այսօր ես լսեցի, թե ինչպես էր իմ կոլեգաներից մեկը …

Եռօրյա ճամբար

Առավոտյան ժամը 8:15 հասանք դպրոց, որտեղից շարժվեցինք ժամը 8:30: Չնայած որ բոլորս էլ միմյանց գրեթե չէինք ճանաչում, այնուամենայնիվ, միմյանց վստահելով,նստեցինք, սկսեցինք ծանոթանալ ու շփվել միմյանց հետ: Ամեն ինչ հրաշալի էր խոսում էինք, ծիծաղում ու լավ ժամանակ անցկացնում: 1,5 ժամ անց կանգնեցինք խանութի մոտ, հետո ևս մեկ կանգառ Արենի գյուղում, մոտիկից տեսանք գինու գործարանը, մի փոքր հանգստացանք անընդհատ նստած վիճակից: Մյուս կանգառը Արփա գետի ափին էր, որտեղ նախաճաշեցինք, նկարվեցինք, հիացանք …