Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թարգմանություն հայերենից անգլերեն

Today i heard how one of my colleagues was Laughing At the other one, because he has come to work on public transport, not with his own car. And a little later, the same colleague was asking the lender to postopne the day of his rent.

Այսօր ես լսեցի, թե ինչպես էր իմ կոլեգաներից մեկը ծիծաղում մյուսի վրա այն պատճառով, որ վերջինս աշխատանքի է գալիս հասարակական տրանսպորտով, այլ ոչ թե սեփական ավտոմեքենայով։ Իսկ քիչ ուշ, նույն այդ ծիծաղող կոլեգան խնդրում էր իր վարկատուին մի փոքր հետաձգել մուծման օրը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

%d bloggers like this: